Projekt obnovy mokradí v Krakovanoch

S projektom, Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj – ACC04P06 sme sa dňa 19.09.2022 zúčastnili programu „Mokrade – obnova života“ pripraveného Miestnou skupinou Slovenského Červeného kríža Krakovany v spolupráci …