Misia OECD – Hodnotenie environmentálnej výkonnosti SR

V dňoch 13.-16. júna 2023 v Bratislave prebiehala misia „Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj“ (OECD) k tretiemu hodnoteniu environmentálnej výkonnosti SR za účasti tímu expertov zloženého z členov Environmentálneho direktoriátu OECD a zástupcov dvoch hodnotiacich krajín – Estónskej republiky a Českej republiky.

Hlavným cieľom misie bolo posúdiť výsledky krajiny v porovnaní s jej národnými a medzinárodnými environmentálnymi cieľmi od predchádzajúceho hodnotenia z roku 2011 so zameraním na biodiverzitu a lesy v kontexte zmeny klímy. Toto hodnotenie posudzuje pokrok SR smerom k trvalo udržateľnému rozvoju a zelenému rastu. Poskytuje dôkazmi podloženú analýzu environmentálnej výkonnosti krajiny v porovnaní s inými krajinami a identifikuje úspešné príbehy, osvedčené postupy a výzvy.

Je nám veľkým potešením, že náš projekt „Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj“ bol vybraný pre spoluúčasť na tejto významnej udalosti.

14. júna 2023 sme na Vodnom diele Gabčíkovo v rámci plánovaného programu misie privítali zástupcov OECD, zástupcov Ministerstva životného prostredia SR, starostov dotknutých obcí a tiež ostatné, nie len projektom dotknuté organizácie.

Cestou k miestu konania boli krátkou prednáškou Ing. Moniky Takáčovej (VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK (VV, š. p.)) informovaní o  Vodnom diele Gabčíkovo, jeho vplyve na okolité prostredie a o práve prebiehajúcej modernizácii plavebných komôr v rámci projektu „Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo“, ktorý je spolufinancovaný z Nástroja na prepájanie Európy (CEF). Stretnutie  ďalej pokračovalo v administratívnej budove VV, š. p., v novootvorenom  Informačnom centre podniku VV, š. p.   Ing. Monika SUPEKOVÁ zástupca partnera projektu (SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik (SVP, š. p.))  poskytla prostredníctvom prezentácie všetky dôležité informácie o našom projekte od jeho vzniku až po jeho plánovanú realizáciu. Riaditeľ Investičného a technického úseku VV, š. p., Mgr. Karol KAŽIMÍR odprezentoval prítomným  zrealizované, aktuálne prebiehajúce a tiež plánované projekty podniku v environmentálnej oblasti.

Po všetkých prezentáciách bol priestor na otázky hodnotiaceho tímu a diskusiu prítomných a zástupcov samospráv s cieľom pochopiť úlohu a výzvy samospráv vo vzťahu k biodiverzite.

Na záver stretnutia  sa všetci presunuli v sprievode zástupcov Lesy SR, š. p. do záujmového územia projektu obnovy mokradí, ktoré sa nachádza v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj. Lesy SR, š. p. sprostredkovali zúčastneným plavbu loďkou k miestu realizácie projektu – prehrádzka G1, ale tiež plavbu po ostatných dostupných ramenách Dunaja.

Teší nás, že sme mohli byť účastní tejto významnej udalosti.

 

 

 

 

Projekt „Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj“ získal grant z Nórska v sume 429 244 EUR.  Projekt je spolufinancovaný v sume 75 749 EUR zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.