Stretnutie so širokou a odbornou verejnosťou

Dňa 30.01.2023 sme symbolicky pri príležitosti Svetového dňa mokradí pripravili v priestoroch Vodárenského múzea, Bratislava “Stretnutie so širokou a odbornou verejnosťou” k projektu “Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj” – ACC04P06.

Stretnutie zahájili príhovormi generálny riaditeľ VV, š. p. Vladimír Kollár, p. Jozef Krška, generálny riaditeľ projektového partnera SVP, š. p., p. Martina Kurillová Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva a p. Denis Knotka, Správca programu SK-Klíma “Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ Ministerstvo životného prostredia SR.

Prítomných bolo viac ako 70 účastníkov z radov širokej a odbornej verejnosti, vrátane zástupcov organizácií, Ministerstvo životného prostredia SRVeľvyslanectvo Nórskeho kráľovstvaVODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š. p.SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p.Úrad vlády SR – NIKAVÝSKUMNÝ ÚSTAV VODNÉHO HOSPODÁRSTVAMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRŠtátna ochrana prírody SROkresný úrad Dunajská stredaBratislavský samosprávny krajEnvironmentálny fondKonzultačná skupina podzemná vodaBratislavské regionálne ochranárske združenie – BROZMetropolitný inštitút BratislavaStavebná fakulta STU v BratislaveSOŠ Ivánka pri DunajiSlovenská akadémia vied, ÚH SAV, GÚ SAV, CBRB SAVLesy SR – OZ Podunajsko, LS Gabčíkovo, OZ Karpaty,  Asociácia bratislavských vodáckych klubovRTVS – Sl. rozhlas.

Úvodom prezentačnej časti nás Ing. Supeková (SVP) prostredníctvom svojej prezentácie vrátila do histórie, kedy ramenná sústava Dunaja bola spleťou ramien meniacich sa v čase a v priestore. Počas prednášky previedla prítomných historickými mapami vývoja územia, vznikom súčasného územného členenia ľavostrannej ramennej sústavy a uviedla účastníkov do problematiky udržiavania jej dobrého stavu realizáciou činností stanovených v strategických, koncepčných a plánovacích dokumentov akými sú: Vodný plán SR na roky 2021-2027 (schválený ÚV SR č. 319/2022 dňa 11.05.2022), Koncepcia vodnej politiky na roky 2021-2030 s výhľadom do roku 2050 (schválená ÚV SR č. 372/2022 dňa 01.06.2022) a Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy (31.08.2021, ÚV SR č. 476/2021).

Mgr. Mravcová (VÚVH) oboznámila prítomných s východiskami a návrhom opatrení na obnovu prietočnosti a pozdĺžnej kontinuity v ramennej sústave Dunaja a okrajovo spomenula aj ďalší rozbiehajúci sa integrovaný projekt, týkajúci sa environmentálnej oblasti.

Mgr. Kažimír (VV) predstavil projektových partnerov projektu, základné informácie o projekte, o jeho financovaní, prínosoch a aktuálnom stave. Informoval prítomných, že projekt „Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj“ získal grant z Nórska v sume 429 244 EUR. Projekt je spolufinancovaný v sume 75 749 EUR zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Informoval, že v rámci Plánu manažmentu dotknutého územia bude presne a konkrétne nastavený režim prevádzky lokality obnovovaných mokradí, aby bol zabezpečený maximálny ekologický efekt na obnovované ekosystémy mokradí. V roku 2022 bola projektovým partnerom SVP, š. p.  vypracovaná projektová dokumentácia pre vybrané technické riešenie. Aktuálne je rozbehnutý povoľovací proces pre realizáciu stavebných úprav. Tento rok nás ešte čaká verejné obstarávanie na dodávateľa a realizáciu.

O finálnom technickom riešení, ktoré bolo rozpracované do projektovej dokumentácie porozprával  Ing. Frankovský, hlavný projektant partnera SVP, š. p.  Odprezentoval prezentáciu autorov: P. Frankovský, J. Klučinec, R. Mikuš (SVP), kde predstavil ideové a finálne technické riešenie projektu – Línie G – návrh rekonštrukcie prehrádzky G1 a Línie H – návrh rekonštrukcie prehrádzky H1. Predstavil záujmové územie z pohľadu – polohy, ochrany prírody, vlastníckych vzťahov, procesu tvorby finálneho variantu a informoval o ďalšom postupe smerom k realizácii.

V samom závere stretnutia prebehla krátka diskusia k doplňujúcim informáciám. V rámci diskusie vystúpila aj poslankyňa NR SR, RNDr. Anna Zemanová, ktorá vyjadrila potešenie nad realizáciou projektu v tomto vzácnom území a tiež vyslovila vďaku, že sa myslí aj na vodnú turistiku a na vodákov. Z úst diskutujúcich zaznela spokojnosť, že partnerské podniky realizujú environmentálny projekt zameraný na obnovu biotopov mokradí v tak významnom území, akým sú Dunajské luhy, ktoré patria medzi najznámejšie ramsarské lokality na Slovensku a zároveň vyjadrili podporu k úspešnej realizácii projektu.

 

 

 

Projektové územie: 

 

 

 

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.