2. technické pracovné stretnutie

Dňa 29.6.2022 sa  na pôde podniku SVP, š. p., Karloveská 2, Bratislava  uskutočnilo II. technické pracovné stretnutie s dotknutými subjektami VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Štátna ochrany prírody SR a Slovenský zväz rybárov za účelom prerokovania a odsúhlasenia konečnej verzie technického riešenia rekonštrukcie prehrádzok na líniách G a H ramennej sústavy Dunaja.

Počas pracovného stretnutia zástupcovia SVP, š. p. prítomným odprezentovali dve alternatívy technického riešenia (viď, Obr. č. 1  a  Obr. č. 2) rekonštrukcie prehrádzok a obnovy mokradí, odlišujúce sa tvarom a umiestnením navrhovaného kanála na preplavenie malých športových plavidiel a rýb.

 

Obr. č. 1 – Alternatíva č. 1, tzv. príbrežná

 

Obr. č. 2 – Alternatíva č. 2, tzv. ostrovná

 

Dotknuté subjekty odsúhlasili pre spracovanie dokumentácie na realizáciu stavby alternatívu č. 2, s tzv. „ostrovným“ charakterom. V rámci tohto riešenia budú niektoré časti ostrova znížené v miernom sklone, čo zabezpečí postupné stúpanie a klesanie hladiny vody v tejto časti a tým  sa vytvorí priestor pre hniezdenie vtáctva, neresenie rýb a budú zabezpečené rozmanité podmienky pre rôzne druhy rastlín a živočíchov danej mokraďnej oblasti.

Technické riešenie Alternatíva č. 2  sa aktuálne spracováva v projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby, na základe ktorej bude realizované verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných úprav prehrádzok.

Projekt „Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj“ získal grant z Nórska v sume 429 244 EUR. Projekt je spolufinancovaný v sume 75 749 EUR zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

 

 

1 komentár na “2. technické pracovné stretnutie

  1. Spätné upozornenie: 2. technické pracovné stretnutie | SVP

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.