Slávnostné zahájenie projektu za účasti veľvyslanca Nórskeho kráľovstva

Bratislava, 09.06.2022

 

Mokrade v chránenej lokalite Dunajských luhov čaká veľká obnova. Prinesie ju projekt „Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj“. Participuje na ňom  VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK (VV), ako hlavný partner projektu, SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik (SVP), ako partner projektu a Ministerstvo životného prostredia SR ako správca programu SK-Klíma. Vodohospodári na obnovu mokradí získali grant z Nórskeho finančného mechanizmu vo výške 429 244 EUR, pričom projekt je spolufinancovaný zo Štátneho rozpočtu SR vo výške 15 %.

Realizácia environmentálnej aktivity bola symbolicky odštartovaná na slávnostnom zahájení projektu za účasti veľvyslanca Nórskeho kráľovstva v SR J. E. Terje Theodora Nervika, Vladimíra Kollára, generálneho riaditeľa VV a riaditeľa Povodia Dunaja SVP Ladislava Glindu.

Slávnostného zahájenia sa okrem hlavných predstaviteľov partnerov projektu a poskytovateľa Nórskych grantov zúčastnili aj zástupcovia VÚVH, spracovateľa Štúdie ideového zámeru revitalizácie ramennej sústavy,  zástupcovia zo Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky CHKO Dunajské luhy, Asociácie bratislavských vodáckych klubov, zástupca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, sekcia  a iní.  Na stretnutí boli odprezentované základné informácie o projekte, jeho cieľoch a aktivitách, ktoré povedú k ich plneniu. Ďalej boli predstavené varianty konkrétnych technických riešení, ktoré prispejú nielen k lepšiemu zavodňovaniu okolitých mokraďových biotopov ale vytvoria aj podmienky pre vodákov a samozrejme pre vodnú faunu a flóru.

Práve na základe podnetov od Asociácie bratislavských vodáckych klubov z technického stretnutia (3. mája 2022, priestory VV, š. p.) bolo riešenie doplnenú o novú „vodácku“ alternatívu.

 

 

Vladimír Mišík, zástupca bratislavských vodákov, vyzdvihol aktívnu snahu oboch štátnych podnikov o medzi-sektorálnu spoluprácu s cieľom zapracovať do technického riešenia požiadavky všetkých dotknutých strán.

Projekt výrazne napomôže k zlepšeniu stavu mokradí v oblastiach Bačianskeho, Bodíckeho a Gabčíkovského ramena a k obnove prirodzených biotopov mokradí lužných lesov v ľavostrannej ramennej sústave Dunaja. Realizácia opatrení zároveň prispeje k zlepšeniu vodného režimu v ramenách, čím dôjde k vytvoreniu vhodných podmienok pre pôvodné druhy rastlín a živočíchov. Technické opatrenia budú mať pozitívny vplyv aj na zadržiavanie vody na území mokradí. Zároveň sa obnoví infiltračná kapacita územia, čo bude mať zase priamy dopad na dopĺňanie zásob podzemných vôd v záujmovej lokalite.

Dôležitou aktivitou projektu je rekonštrukcia existujúcich línií prehrádzok G a H  a vytvorenie nových priepustov, ktoré budú schopné previesť plánovaný prietok zabezpečujúci požadovanú dynamiku prúdenia vody v danom území.

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.

 

 

1 komentár na “Slávnostné zahájenie projektu za účasti veľvyslanca Nórskeho kráľovstva

  1. Spätné upozornenie: Slávnostné zahájenie projektu za účasti veľvyslanca Nórskeho kráľovstva | SVP

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.