Technické stretnutie – prerokovanie ideového návrhu plánovaných opatrení

Dňa 3.5.2022 sa  na pôde podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK  uskutočnilo technické stretnutie s dotknutými subjektami k téme prerokovania ideového návrhu plánovaných opatrení v rámci realizovaného projektu Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj.

Partneri projektu VV, š. p. a SVP, š. p. predniesli zúčastneným návrh technického riešenia v rámci plánovaných rekonštrukcií prehrádzok G a H. Pozvanie na stretnutie prijali zástupcovia zo Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky CHKO Dunajské luhy, z Odštepného závodu Podunajsko Lesov SR, š. p., obce Vojka, Asociácie bratislavských vodáckych klubov, Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Centra biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied, Bratislavského samosprávneho kraja, Slovenskej ichtyologickej spoločnosti ako aj z Výskumného ústavu vodného hospodárstva, ktorý je gestorom ideového zámeru revitalizácie ramennej sústavy rieky Dunaj. Stretnutia sa zúčastnil dokonca aj predstaviteľ z Českej republiky, keďže pozvanie prijal aj zástupca Fakulty rybárstva a ochrany vôd Juhočeskej Univerzity v Českých Budějoviciach. Tieto technické riešenia prispejú k  zlepšeniu stavu a obnove prirodzených biotopov mokradí lužných lesov v ramennej sústave Dunaja v oblastiach Bačianskeho, Bodíckeho a Gabčíkovského ramena. V prostredí dotknutých mokradí bude optimalizovaná vodná hladina a distribúcia vody, zlepší sa  dynamika prúdenia v danom území a zlepšia sa  podmienky pre dotáciu podzemných vôd. Dotknuté územie bude vďaka zrealizovanému riešeniu atraktívnejšie aj pre širokú verejnosť, rekreačnú plavbu a v neposlednom rade bude funkčnejšie aj pre exitujúce biotopy a migrujúce ryby.

Návrh technického riešenia bude v ďalšom  kroku  rozpracovaný do realizačnej projektovej dokumentácie, na základe ktorej bude neskôr realizované verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných úprav prehrádzok.

Projekt „Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj“ získal grant z Nórska v sume 429 244 EUR. Projekt je spolufinancovaný v sume 75 749 EUR zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

 

 

 

 

1 komentár na “Technické stretnutie – prerokovanie ideového návrhu plánovaných opatrení

  1. Spätné upozornenie: Technické stretnutie – prerokovanie ideového návrhu plánovaných opatrení | SVP

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.